VLAAMSE HAVENDAG 2017

De Vlaamse overheid zet de koers uit

Het Vlaamse ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het beleid rond verkeer, mobiliteit, infrastructuur en openbare werken in Vlaanderen.
Het Vlaams ministerie bestaat uit

 • het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
 • het intern verzelfstandigd Aaentschap (IVA) voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
 • het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Wegen en Verkeer (AWV)

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken omvat, naast het Vlaams ministerie, ook de volgende extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s):

 • De Vlaamse Waterweg nv
 • Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
 • De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)
 • De Werkvennootschap

De entiteiten en afdelingen die actief betrokken zijn bij het beleid rond havens, scheepvaart, bevaarbare waterwegen en kust zijn:

Binnen het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare werken:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Departement MOW)

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de Vlaamse overheid in haar beleidsvorming rond mobiliteit en openbare werken. Het zet zijn kennis en expertise onder meer in voor vraagstukken rond transport, haven- en luchthaveninfrastructuur, mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het Departement MOW tekent in opdracht van de minister mee het toekomstige beleid uit. Medewerkers formuleren inhoudelijke voorstellen en alternatieven, sturen wetenschappelijk onderzoek aan en doen intern en extern aan netwerking. Op die manier geeft het Departement vorm aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid.

De taken van het Departement MOW zijn divers: sluizen bouwen, het verkeer beheren, advies geven over mobiliteitszaken ... Wie kent het Vlaams Verkeerscentrum niet, dat het verkeer in Vlaanderen elke dag in goede banen leidt? Het Departement kan rekenen op specialisten in geotechniek, experts in waterbouwkunde, staal- en betonbouw en nog veel meer.

Het Departement MOW telt tien afdelingen, waaronder Beleid, Maritieme Toegang en de Stafdienst de belangrijkste zijn wat betreft havengerelateerde opdrachten:

 • Beleid geeft vorm aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Daarvoor doet ze een beroep op de expertise van het Departement inzake personen- en goederenvervoer. De beleidsvorming gebeurt samen met de agentschappen, andere overheden en belanghebbenden.
  Beleid speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de infrastructuur, die ze vertaalt in realiseerbare projecten. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van het beleid op, en zet in op een sterkere samenwerking tussen de Vlaamse zeehavens.
   
 • Maritieme Toegang is verantwoordelijk voor de maritieme toegangen, de haveninfrastructuur en het beheer van de domeingoederen van het Vlaamse Gewest binnen de havens. Ze zorgt voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van het investeringsbeleid van het Departement MOW.
  Maritieme Toegang beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge, en naar de kunstwerken en eigendommen die langs die maritieme toegangswegen liggen.
  Daarnaast zorgt Maritieme Toegang voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens. Dat is de infrastructuur die niet bestemd is voor commerciële exploitatie, zoals zeesluizen, havendammen, staketsels, spoorwegbermen en groenschermen, met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied.
   
 • De Stafdienst ondersteunt, coördineert en communiceert. De Stafdienst zet in op een sterke samenwerking in het beleidsdomein, en een vlotte organisatie van het departement. Binnen de Stafdienst vinden we de procesmanager Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA), die de uitvoering van het programma coördineert en opvolgt, alsook de bemiddelaar, die het aanspreekpunt is voor de plaatselijke bevolking bij de voorbereiding, het beslissingstraject en de uitvoering van grote infrastructuurwerken, onder meer in het Antwerpse havengebied en in de Gentse Kanaalzone.

Daarnaast spelen ook de afdelingen Geotechniek (bodemonderzoek en -monitoring) en het Waterbouwkundig Laboratorium (studies naar de invloed van de stroming op waterbouwkundige constructies (oa sluizen en dijken), trainingen van loodsen in de simulator,…) van het Departement MOW een belangrijke rol.

Het Departement MOW staat voor expertise in beweging, langs de weg, over het water en door de lucht!

www.mow.vlaanderen.be

 

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust staat garant voor veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap maakt deel uit van de Vlaamse overheid en heeft een duidelijke missie: de Vlaamse kust beschermen tegen overstromingen en ijveren voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

Binnen dat kader wil het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust:

 • de scheepvaart begeleiden,
 • de bevolking beschermen tegen de kracht van de zee,
 • recreatie op en langs het water bevorderen, 
 • schepen inzetten voor opdrachten van de overheid,
 • de scheepvaart veilig en vlot loodsen en beloodsen voor een aanvaardbare prijs.

www.agentschapmdk.be

 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert in Vlaanderen zo’n 7.000 kilometer gewest- en autosnelwegen en ruim 6.700 kilometer fietspaden. Elke dag zetten de werknemers zich in voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de optimalisatie van ons verkeersnetwerk. Het agentschap organiseert het Vlaamse verkeer en het wegennet en geeft mee vorm aan het beleid. Einddoel is een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers in Vlaanderen.

www.wegenenverkeer.be
 

Enkele extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) :

De Vlaamse Waterweg nv (nieuw sinds februari 2017)

In 2017 stromen de twee Vlaamse waterwegbeheerders naar elkaar toe. Nv De Scheepvaart werd op 10 februari 2017 omgedoopt tot De Vlaamse Waterweg nv. Vanaf 1 januari 2018 zal ook Waterwegen en Zeekanaal NV daar integraal deel van uitmaken. Van de zowat 41.000 kilometer waterwegen in Europa ligt zo’n 1.100 kilometer in Vlaanderen. Daarmee beschikken we over een van de dichtste waterwegennetten ter wereld. Een belangrijke economische, recreatieve en landschappelijke troef die De Vlaamse Waterweg nv in de toekomst nog sterker wil uitspelen.

De opdrachten en het werkterrein van De Vlaamse Waterweg nv reiken verder dan het beheren en realiseren van infrastructuur op en langs de waterwegen. De organisatie versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de Vlaamse waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Nu nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV de krachten bundelen, gaat Vlaanderen de toekomst waterproof tegemoet. Door de handen in elkaar te slaan en visie, expertise en kennis te delen zal De Vlaamse Waterweg nv nog sterker bijdragen aan de welvaart in Vlaanderen.

www.vlaamsewaterweg.be

Vervoersmaatschappij De Lijn

De Lijn is de partner van het Vlaamse Gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer per tram en per bus, en dat in, van en naar Vlaanderen. De Lijn baat drie tramnetten uit: Antwerpen, Gent en de kusttram. Het busaanbod wordt voor ongeveer de helft uitbesteed aan exploitanten. De Lijn is een belangrijke gesprekspartner van de Vlaamse overheden voor het uitbouwen van het mobiliteitsbeleid, en ondersteunt daarmee de economische, ecologische en sociale ontwikkeling.

www.delijn.be

 

De Vlaamse Havendag komt tot stand in samenwerking met de vier Vlaamse havens: